Algemene voorwaarden Hotelnacht

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door HBMEO BV (hierna ook: “HOTELNACHT”) en/of door een of meer van haar dochter- en/of zustervennootschappen. HOTELNACHT is de ‘gebruiker’ van de algemene voorwaarden in de zin van artikel 6: 231 sub b Burgerlijk Wetboek.
1.2 HOTELNACHT is gevestigd aan Vijzelstraat 68 (1017 HL) te Amsterdam. Het bedrijf is per mail op [email protected] en per telefoon op 020-4053636 bereikbaar. HOTELNACHT is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 27188914.
1.3 Deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend jegens particulieren en uitdrukkelijk niet jegens partijen in hun hoedanigheid van professionele contractspartij in relatie tot HOTELNACHT. Op rechtsverhoudingen tussen HOTELNACHT en een professionele contractpartij zijn andere algemene voorwaarden van toepassing.
1.4 De ‘wederpartij’ in de zin van het Burgerlijk Wetboek in deze algemene voorwaarden is de particulier – een bezoeker van een evenement dan wel de website of app van HOTELNACHT – en wordt hieronder steeds aangeduid als ‘bezoeker’.

Artikel 2 Algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle toegangsbewijzen en vormen derhalve een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten betreffende koop, schenking, en levering van toegangsbewijzen voor de evenementen van HOTELNACHT, waar ook te houden of gehouden. Tevens zijn de algemene voorwaarden van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen HOTELNACHT en de bezoeker, dus ook als deze laatste de website of de app van HOTELNACHT bezoekt.
2.2 Door koop c.q. verkrijging en/of gebruik van een toegangsbewijs en/of betreding van de locatie van het evenement en/of kennisneming van deze voorwaarden via de ticketshop(s) van HOTELNACHT, aanvaardt de bezoeker de inhoud van deze voorwaarden. Dit geldt ook indien de verkrijging van een toegangsbewijs op welke wijze dan ook via derden tot stand is gekomen.

Artikel 3 Toegangsbewijs

3.1 Toegang tot een HOTELNACHT evenement wordt uitsluitend verkregen op vertoon van een geldig toegangsbewijs.
3.2 Toegang tot het evenement verkrijgen alleen personen van 18 jaar en ouder, tenzij expliciet anders aangeven op de website van het betreffende evenement. Bezoekers kan om een legitimatie worden gevraagd om te controleren op bedoelde leeftijdsgrens. Wordt geen geldige legitimatie getoond of klopt de leeftijd niet, dan zal deze bezoeker de toegang worden geweigerd (c.q. zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd) zonder dat HOTELNACHT verplicht is aan de bezoeker het toegangsgeld te restitueren.
3.3 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van HOTELNACHT. Het is de bezoeker verboden om een toegangsbewijs voor het evenement op enigerlei wijze aan derden door te verkopen en/of de toegangsbewijzen op enigerlei wijze aan derden te koop aan te bieden en/of te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden. Bij overtreding van dit verbod is HOTELNACHT gerechtigd de toegang tot het evenement te weigeren aan de bezitter van dat toegangsbewijs en alle hieruit voortvloeiende schade op de bezoeker te verhalen.
3.4 Bij overtreding door bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is HOTELNACHT gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of kan de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan HOTELNACHT, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.
3.5 Het is bezoeker verboden om op enige wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en ieder onderdeel daarvan. Daarmee zou de bezoeker inbreuk maken op de merkrechten van HOTELNACHT.
3.6 Indien Bezoeker zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt is de bezoeker (of de koper of verkoper van het toegangsbewijs) een direct opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding aan HOTELNACHT verschuldigd en € 500,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt – onverminderd het recht van HOTELNACHT om van hem bovendien vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.
3.7 Bij een aankoop door de bezoeker van een (electronisch) toegangsbewijs (e-ticket) voor een HOTELNACHT-evenement middels internet wordt de betaling daarvan doorgaans afgehandeld door een derde partij in opdracht van HOTELNACHT. Deze derde partij hanteert meestal ook eigen algemene voorwaarden ten opzichte van de bezoeker als koper van het toegangsbewijs. Die voorwaarden zijn dan tegelijk met onderhavige voorwaarden van toepassing.

Artikel 4 Ontzegging toegang

HOTELNACHT houdt zich in het algemeen het recht voor bepaalde bezoekers de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van het evenement te verwijderen, indien naar haar oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het evenement.

Artikel 5 Film- en videobeelden

Registratie door bezoeker van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van HOTELNACHT in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen, is verboden, als ook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken. Het maken van foto’s en video door middel van een smartphone is toegestaan, een eventuele commerciële exploitatie van die beelden en geluiden echter niet.

Artikel 6 Eigen risico

Het betreden van de plaats waar het evenement van HOTELNACHT plaatsvindt alsmede het bijwonen van het evenement geschiedt door bezoeker geheel op eigen risico, waarbij de eventuele aansprakelijkheid van HOTELNACHT steeds beperkt is tot het bedrag dat haar verzekeraar in het betreffende geval uitkeert wegens schade aan personen of gemaakte kosten, uitgezonderd het eventuele geval dat er sprake zou zijn van grove opzet of bewuste roekeloosheid van (de leiding van) HOTELNACHT.

Artikel 7 Programma

HOTELNACHT zal er naar streven dat het programma van het evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor bezoekers en/of derden mocht ontstaan. HOTELNACHT is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.

Artikel 8 Nadere voorschriften

8.1 De bezoeker van het evenement is verplicht zich te houden aan de (nadere) voorschriften, huisregels en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van HOTELNACHT, de exploitanten of eigenaar van de plaats c.q. het gebouw waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer, politie en andere bevoegden.
8.2 Bij overtreding van een gebod of verbod volgt onmiddellijk verwijdering van de bezoeker door het ordepersoneel. Voor ieder evenement kunnen specifieke regels gelden voor het evenemententerrein of de locatie, welke regels ter plaatste kenbaar worden gemaakt. Zo mogelijk worden dergelijke regels ook via de app vooraf kenbaar gemaakt.

Artikel 9 Overmacht

9.1 In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen, ziekte en/of afzegging van de artiest(en), DJ’s, stakingen, falende apparatuur, brand, slechte weersomstandigheden, epidemie/pandemie, terroristische aanslagen e.d. heeft HOTELNACHT het recht c.q. de verplichting het evenement te (laten) ontruimen, te verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of het evenement te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding (voor tickets, consumptiemunten of anderszins) jegens de bezoekers gehouden te zijn.
9.2 Uitsluitend in geval van annulering met oorzaak anders dan genoemd in artikel 10.1 zal HOTELNACHT het entreegeld, maar niet de bespreekgelden/administratiekosten aan de bezoeker op zijn verzoek restitueren.
9.3 Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden binnen een redelijke termijn welke plaatsvindt na de datum van het geannuleerde Evenement, op vertoon door de bezoeker van een geldig toegangsbewijs, op en aan de door HOTELNACHT (dan wel de partij die betaling voor het ticket heeft afgehandeld) aangegeven en bekend te maken wijze middels door haar bekend te maken kanalen.

Artikel 10 Beeld- en geluidsopnamen en exploitatie daarvan

HOTELNACHT is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken van het evenement en de bezoekers daarvan – en is gerechtigd deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook, waaronder het recht om beelden live te streamen via internet. Door de verkrijging van een toegangsbewijs van het evenement en/of door betreding van de locatie van het Evenement verleent de bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan alles in de ruimste zin des woords zonder dat HOTELNACHT enige vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn.

Artikel 11 Rookvrij Evenement

Het is de bezoeker verboden te roken op een evenement dat binnen op een locatie (waaronder mede te verstaan is: in tenten of afgesloten ruimtes op een buitenevenement) wordt georganiseerd door HOTELNACHT. Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimtes. Indien bezoeker het rookverbod overtreedt en dit wordt geconstateerd door een beveiliger, medewerker handhaving of personeelslid van de locatie, zal bezoeker per direct een boete verschuldigd aan HOTELNACHT zijn ter hoogte van het bedrag aan boete dat de locatie aan HOTELNACHT oplegt. De hoogte van deze boete verschilt per locatie. De bezoeker zal dit bedrag onder toezicht van de beveiliging contant of per pin afrekenen aan de kassa en krijgt daarvan een afschrift. HOTELNACHT spant zich naar redelijkheid in om bezoekers op dit rookvrije karakter te wijzen, maar kan er niet voor instaan.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Bij uitsluiting is de Rechtbank Amsterdam bevoegd om van geschillen over deze voorwaarden, een overeenkomst of de uitvoering daarvan kennis te nemen.

MasterCard